LUFTSPEILING 2

Sjøforsvarets musikkorps med solist Anthony Ringdal på fagott urframførte versjon 2 av Luftspeiling i Håkonshallen 10. april 2024, Dirigent: Leif Arne Pedersen

English version below

Luftspeiling (eller Fata Morgana) er eit fenomen som eg har observert under min oppvekst ytterst i Hardangerfjorden. Under båtreiser på fjorden skjedde det av og til at eit blikk ut mot havet skapte stor undring. Øyar og holmar såg ut som at dei svevde eit stykke over havflata. Dette merkelege synsinntrykket opna sansane for det overnaturlege. Det kunne sjå ut som at naturlovene var oppheva. Båten fortsatte si rute over fjorden, og fenomenet flytta seg med oss; øyar skip og skjer av ulik storleik hang svevande i synsranda uti havgapet.

Måten orkesteret lagar klangflater basert på kluster og interferens, kan assosierast med den synlege avstanden (som eigentleg ikkje finst) mellom sjø og holme. Ein enkel rytme går gjennom heile første del, vekslande mellom ulike instrument og grupper. Summen av desse verkemidla er tenkt å tilføra noko hypnotsisk bak dei mange skiftande lydlandskapa, som elles har ein meir aktiv gestikk i dialog mellom solist og orkester.

Under kan du sjå framføringa på YouTube:

Sjøforsvarets musikkorps med solist Anthony Ringdal på fagott. Dirigent: Leif Arne Pedersen

Original versjon av Luftspeiling med 9 fleire musikarar blei urframført i Oslo 28. oktober 2022 av Anders Gedde Dahl og Stabsmusikken. Dirigert av Kai Grinde Myrann.

Sjøforsvarets musikkorps, with soloist Anthony Ringdal on bassoon, premiered version 2 of “Air Reflection” in Håkon’s Hall on April 10, 2024. Conductor: Leif Arne Pedersen.

Fata Morgana is a phenomenon that I observed during my upbringing at the outermost part of the Hardangerfjord.

During boat trips on the fjord, there were times when a glance out to sea created great wonder. Islands and islets appeared as if they were floating above the sea surface. This strange visual impression opened the senses to the supernatural. It could seem as if the laws of nature were suspended. The boat continued its route across the fjord, and the phenomenon moved with us; islands, ships, and rocks of various sizes hung floating on the horizon in the midst of the open sea.

The way the orchestra creates soundscapes based on clusters and interference can be associated with the visible distance (which actually doesn’t exist) between sea and island. A simple rhythm runs through the entire first part, alternating between different instruments and groups. The sum of these techniques is intended to add something hypnotic behind the many shifting soundscapes, which otherwise have a more active gesture in the dialogue between soloist and orchestra.

The original version of “Luftspeiling” with 9 additional musicians was premiered in Oslo on October 28, 2022, by Anders Gedde Dahl and “Stabsmusikken”. Conducted by Kai Grinde Myrann.
Tilbake
Ingen kommentarer

Beklager, kommentarskjemaet er stengt for øyeblikket.